تصاویر بعضی از درختان آی بلوط که در طی سه چهار سال اخیر کاشته ایم.