چنانچه شما هم تجربه کاشت درخت بلوط دارید کارهای خود را برای ما با تصویر ارسال کنید تا به اسم شما بر روی سایت آی بلوط منتشر کنیم.